සිරි විජයාරාමය 

සිරි වංගීස දහම් පාසල

රණවිරු උපහාර සෑයේ කොත නිරාවරණය කිරීමේ පිංකම හා සිරි විජයාරාම විහාරයේ නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම

සම්පූර්ණ ඡායාරූප ඇල්බමය වෙන පිවිසෙන්න

අභිනව විහාරගෙයි ධාතු නිධාන පූජෝත්සවය

දේව දූත පෙරහැර

අභිනව චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේගේ ධාතු නිධානය හා කොත් පැලන්දවීමේ උත්සවය

සම්පූර්ණ ඡායාරූප ඇල්බමය වෙත පිවිසෙන්න

ධාතු වැඩවවීමේ පෙරහැර හා ධාතු ප්‍රදර්ශනය

සම්පූර්ණ ඡායාරූප ඇල්බමය වෙත පිවිසෙන්න


අනෙකුත් විශේෂ අවස්ථා