වාර්ෂික කඨින චීවර පිංකම 2015

Posted on

වෑවල සිරි විජයාරාමයේ වාර්ෂික කඨින පිංකම සහ දානමය පිංකම දහම් පාසැල් දරු දැරියන්ගේ සහ විහාරස්ථාන දායක පිරිසගේ සහබාගීත්වයෙන් සිරි විජයාරාම විහාරස්ථානයේදී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් 25 සහ 26 යන දෙදින පැවැත්වින.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *