උපසම්පදා මහා පෙරහැර

Posted on

උපසම්පදාවට පත් පුජ්‍ය තල්ගම්පල ඥානාලෝක සහ පුජ්‍ය ලුණුගම්වෙහෙරේ පඥ්ඥාලෝක යන හිමිවරුන් පිළියන්දල සිරි විජයාරාම විහාරස්‌ථානයට වැඩම කරවීමේ පෙරහැර හා බුද්ධ පූජාව සිරි විජයාරාම විහාරස්‌ථ සිරි වංගීස දහම්පාසල් ගුරු සිසු හවුල හා ප්‍රදේශවාසීන් ගේ සංවිධානයෙන් වර්ෂ 2015ක් වූ පොසොන් මස 23 වන දින පිළියන්දල සිරි විජයාරාම විහාරස්‌ථානයේ දී පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *